Adatkezelési Szabályzat

1. Szabályzat célja, hatálya
1.1. Célja
1.2. Hatálya
2. Jogszabályi hivatkozás
3. Értelmező rendelkezések
4. Adatvédelem
4.1. Elvek, szabályok
4.1.2. Adatkezelés elvei, szabályai
4.2. Cookie (sütik) kezelése
4.3. Érintettek jogai
5. Adatbiztonság
6. Adatok továbbítása
7. Az adatkezelés időtartama 8. Titoktartási kötelezettség 9. Jogellenes adatkezelés következményei
9.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárás
9.2.  Bírósági jogérvényesítés
10.  Záró rendelkezések

1. Szabályzat célja, hatálya

1.1. Célja

Jelen szabályzat célja, hogy az Eco Green Life Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A, cgjsz.: 10-09-032229, adószám: 23492129-2-10, képviseletében eljár: Dr. Bánkutiné Bori Nóra) (a továbbiakban: Adatkezelő) – amely jogi személy tartja fent – a ribori.hu honlapon, mint Adatkezelő, a zajló adatkezelést, tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját és jogait.

Az adatkezelésnek meg kell felelni az információs önrendelkezés alkotmányos alapelvének, továbbá a megkapott adatokkal visszaélés ne történjen az Adatkezelő birtokába jutott szenzitív információk tekintetében.

1.2. Hatálya
E szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő székhelyére. A Szabályzat tárgy hatálya kiterjed az Irodánál és a hozzá kapcsolódó kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. Ezen szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára, továbbá kiterjed az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjára.

2. Jogszabályi hivatkozás
Jelen szabályzat megalkotásához az alábbi jogszabályok alapján került sor:
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás

A Szabályzat az Adatkezelő és a weblapon megadott személyes adatok kezeléséhez került megalkotásra.

3. Értelmező rendelkezések

Az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározottak szerint „személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § (1a, 2). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek (Infotv. 4. § (3)).

Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.”

Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolás a, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése is

Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végezne

4. Adatvédelem

4.1. Elvek, szabályok

4.1.2. Adatkezelés elvei, szabályai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megrendelő cégek esetében az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:
1) cégnév
2) székhely
3) cégjegyzékszám
4) adószám
5) bankszámlaszám
6) ügyintéző neve, elérhetősége
7) megrendelt termékek

Ezen adatokat az Adatkezelő 8 évig őrzi meg a számlával együtt.

Megrendelő természetes személyek esetében az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:
– név
– lakcím / tartózkodási hely
– telefonszám
– e-mail cím

Ezen adatokat az Adatkezelő 8 évig őrzi meg a számlával együtt.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
– a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
– b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – az Infotv. alapján – az Érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

4.2. Cookie (sütik) kezelése
A weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet a böngésző támogatnak.

A következő célokból használja az Adatkezelő a sütiket:
– weboldal fejlesztése,
– a navigáció megkönnyítése weboldalon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zavartalan felhasználói élményt,
– információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldal melyik részét látogatja vagy használja/olvassa leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
– esetleges célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
– böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása.

4.3. Érintettek jogai
Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
-a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek

Adatkezelő gondoskodik az adatok jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett adatokba kizárólag a feladat ellátásában közreműködő alkalmazottak nyerjenek betekintést. Valamint Adatkezelő rendelkezik megfelelő védelemmel az egyes számítógépek illetve a számítógépes hálózat egészére vonatkozóan.

6. Adatok továbbítása

Harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze.

7. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a felhasználó a vásárlásától a megvásárolt szolgáltatás kézhezvételéig tart. A jótállás és szavatosság biztosítása érdekében az Adatkezelő a vásárlástól számított 1 évig megőrzi a felhasználó adatait.

Az Adatkezelő az Adatokat digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

8. Titoktartási kötelezettség

Adatkezelő alkalmazottai vállalják, hogy a feladatvégzésük során tudomásukra jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül megőrzik. A munkavállalók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Érintett adatokat kizárólag feladataik teljesítése során használják fel, illetve harmadik személyeknek nem adják ki azokat.

9. Jogellenes adatkezelés következményei

9.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárás

Bárki vizsgálatot kezdeményezhet a Hatóságnál bejelentéssel arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, illetve indít. Az eljárás hatósági határozattal járul.

9.2. Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

10. Záró rendelkezések

E Szabályzat 2018. november 05. napján lép hatályba.

Dr. Bánkutiné Bori Nóra ügyvezető

Impresszum

A ribori.hu weblappal kapcsolatban:

Szolgáltató megnevezése, elérhetőségei:

neve: Eco Green Life Kft.
Társaság rövidített neve: Kft.
cégjegyzékszáma: 10-09-032229
székhelye: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A.
elérhetősége: ribori@ribori.hu
képviselője: Dr. Bánkutiné Bori Nóra ügyvezető

Tárhely szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Tanácsadó Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 12-22., 3. em. 3008 a.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu